Emocionálna inteligencia/EQ

Emocionálna inteligencia sa zaoberá schopnosťou jednotlivca vnímať, chápať a efektívne využívať silu emócií a rozhodnutí založených na emóciách, na zlepšenie spolupráce a efektívnosti.

Výskumy ukázali, že úspešní lídri a vysoký výkon podávajúci jedinci majú vysoko rozvinutú oblasť emocionálnej inteligencie, a preto dokážu dobre spolupracovať takmer so všetkými ľuďmi bez ohľadu na typ osobnosti a účinne reagovať na neustále sa meniace výzvy sveta podnikania.

Hodnotenie TTI Success Insights merajúce emocionálnu inteligenciu (EQ) skúma päť kľúčových oblastí, ktoré sa týkajú intrapersonálnych a interpersonálnych vzťahov:

  • Sebauvedomenie – schopnosť rozpoznať a pochopiť vlastné nálady, emócie a pohnútky a ich vplyv na ostatných.
  • Sebaovládanie – schopnosť ovládať svoje škodlivé impulzy a nálady a prijímať uvážené rozhodnutia.
  • Motivácia – vášeň, vnútorná pohnútka alebo sklon, vďaka ktorému sme ochotní tvrdo, vytrvalo pracovať na dosiahnutí svojich cieľov, nielen kvôli vedomostiam, zisku, prostrediu, ostatným, moci, metódam a podobným vonkajším pohnútkam.
  • Empatia – schopnosť porozumieť emocionálnemu svetu druhých a tomu, aký majú slová a činy účinok na druhých.
  • Sociálne zručnosti – Schopnosť ovplyvňovať emocionálnu triezvosť druhých prostredníctvom zručnosti v riadení vzťahov a budovaní sietí.
Slovenčina