Емоционална интелигентност/EQ

Емоционалната интелигентност (EQ) е способността да чувстваме, разбираме и ефективно прилагаме силата на емоциите за постигане на по-високи нива на взаимодействие и продуктивност. 

Нашите изследвания показват, че успешните лидери и отлични служители имат добре развити умения за емоционална интелигентност, което им позволява да работят добре с различни типове хора и да отговарят ефективност на бързо променящите се условия в бизнес света.

Инструментите на TTI Success Insights, които измерват емоционалната интелигентност (EQ), изследват 5 ключови области на вътрешно-личностните и междуличностните отношения:

  • Самоосъзнатост  — Разбиране на собствените настроения, емоции и движещи сили; също и как те влияят на другите
  • Саморегулация — Способността за контрол или пренасочване на разрушителни импулси и настроения; също и умението да се мисли преди да се действа
  • Мотивация— Страстта да се работи заради нещо повече от пари или статус; преследване на цели с енергия и постоянство
  • Емпатия— Способността да се разбират емоциите на другите хора
  • Социални умения — Умението да се управляват отношенията и да се изграждат мрежи от контакти
Български